ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου λογιστή – φοροτεχνικού για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 κόστους 20.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: