ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 2850 / 25-02-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010120792), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το διαγωνισμό που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», για τις ομάδες 1, 12, 13 και 14 του προϋπολογισμού.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: