ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 9381/ 23-06-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010800470), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το διαγωνισμό που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», για το σύνολο του προϋπολογισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην  με αρ. 15/2022 μελέτη.

Για το κείμενο την ανακοίνωσης πατήστε  εδώ   

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: