ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2γ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 87.023,20 (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: