ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2β και 2γΤΟΥ Ν.4412/2016 για τη «Μίσθωση μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ Σερρών του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας» Επισυνάπτεται το Ορθό Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: