ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 4.340,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Για να λάβετε το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: