ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» – Β’ ΤΜΗΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ)

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» –  Β’ ΤΜΗΜΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ)».

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα  22.365,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως 11-03-2024, και θα είναι σύμφωνη με το τμήμα Β της μελέτης 27/2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να λάβετε το κείμενο την πρόσκλησης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: