ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.9/2020 ΜΕΛΕΤΗΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: