ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» για Δώδεκα (12) μήνες. Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 22.920,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.   

Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως 12-07-2024 μέχρι τις 03:00 μ.μ. είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@fodsakm.gr. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, τα έγγραφα θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και θα είναι σύμφωνη με την με αριθ.18/2024 Ορθή επανάληψη Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: