ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦOΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοιχτή δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦOΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε  εδώ

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: