ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦOΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παροχή διευκρινήσεων επί της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της μελέτης με αριθμό 60/2021: σχετικά με το διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΥΤΑ/ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦOΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με α/α συστήματος 154756.

Πατήστε ΕΔΩ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: