ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί νέα ανοιχτή δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά τμήμα, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: