ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοιχτή δημόσια σύμβαση, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά ΤΜΗΜΑ ειδών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: