ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 6.720,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: