ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, επί του συνόλου της προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ».

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: