Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων και ηλεκτρικής σκούπας) για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων και ηλεκτρικής σκούπας) για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας». Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 2.300,00€ (πλέον  Φ.Π.Α. 24%).  Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις  22-3-2023.

Για να λάβετε το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: