Προμήθεια δύο (2) νέων τηλεφωνικών κέντρων για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τον ΣΜΑ Ευκαρπίας», συνολικού κόστους 11.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: