Προμήθεια αδρανών υλικών

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια αδρανών υλικών». Το συνολικό κόστος της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 28.525,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: