ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, προϋπολογισμού 5.121.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 5.121.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΜΕΡΟΣ 1: την κατασκευή και 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης  ανέρχεται σε 1.032.711,60 € πλέον ΦΠΑ 24%.

β) ΜΕΡΟΣ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα εφαρμογής δικαιώματος προαίρεσης έως και 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 5 ετών. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας πέντε (5) ετών ανέρχεται σε 1.943.094,80 € πλέον ΦΠΑ 24% .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το ΜΕΡΟΣ 2 «5ετής κανονική λειτουργία» υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμάται για τα τρία έτη σε 1.154.193,60 € πλέον ΦΠΑ24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 181028).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. (21PROC008690974) Περίληψη προκήρυξης κάτω του ορίου

00. Περίληψη προκήρυξης κάτω του ορίου

01. (21PROC008691257) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

03Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

04. ΕΣΥ

05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

06. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

07Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

08. ΤΣΥ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

08Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ-ΕΕΣ ΧΥΤΑ

08Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

(ΕΕΕΣ) _ (ΤΕΥΔ)

ΑΕΠΟ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: