ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» και ο τόπος της κατασκευής είναι: Δήμος Σερρών (θέση Μετόχι).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.621.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 85518), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 2/10/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 7/10/2019.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01.19PROC005553615 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02.19PROC005553600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

03. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

05. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

06. ΕΣΥ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ

07. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

08. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

09. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΡΡΕΣ

10. ΤΣΥ ΣΕΡΡΕΣ

11Α. ΕΤΕΠ ΣΕΡΡΕΣ

11Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΣΕΡΡΕΣ

11Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΣΕΡΡΕΣ

14. espd-request-v2

16. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

PW_EO_VendorTrainingApplicationForm v.1.1

Review__Α_Α___130919(1)

Εγχειρίδιο – ΟΦ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ v.1.1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ_pw

KEIMENA

SXEDIA

ΟΡΘΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: