Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 9.861.595,34 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 9.861.595,34 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ (24%).

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:

α) ΜΕΡΟΣ 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου ανέρχεται σε  1.475.806,45€ πλέον ΦΠΑ 24%.

β) ΜΕΡΟΣ 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας δέκα (10) ετών ανέρχεται σε 5.373.948,90 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το ΜΕΡΟΣ 2 «10ετής κανονική λειτουργία» υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 2 έτη μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 10 ετών της αρχικής σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμάται για τα δύο (2) έτη σε 1.103.144,12 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 181329).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. (21PROC008697646) Περίληψη προκήρυξης άνω του ορίου

00. Περίληψη προκήρυξης άνω του ορίου signed

01. (21PROC008702150) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

02.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ

3Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ

04. ΕΣΥ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

06. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

07A.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ

07Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

08. ΤΣΥ ΧΥΤΑ

08Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ

08Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ

2021-OJS105-275382-el

ΑΕΠΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

(ΕΕΕΣ) _ (ΤΕΥΔ)-1_signed

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: