ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ» (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 1.887.096,77€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%)

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ» για τους παρακάτω χώρους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: ΧΥΤΑ: Μαυροράχης, Ταγαράδων, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Ανθεμούντα και μικρότερες παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο άλλων ΧΥΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: Δερβενίου, Θέρμης, ΣΜΑ: Ιερισσού, Νικήτης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.340.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93087), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/11/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/11/2020.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

03. 20PROC007502856 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

04. 20PROC007502889 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

05.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

06. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

09.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14. ΤΕΥΔ

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: