ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο του προϋπολογισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: