ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: