Προκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:« ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ης ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 358.318,05 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :« ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ης ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 358.318,05 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω  κατηγορίες μελετών:

α. Μελέτη κατηγορίας 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων

β. Μελέτη κατηγορίας 10 – Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

γ. Μελέτη κατηγορίας 09 – Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες

δ. Μελέτη κατηγορίας 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες

ε. Μελέτη κατηγορίας 16 – Μελέτες Τοπογραφίας

στ. Μελέτη κατηγορίας 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες

CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)

Η μελέτη αφορά  την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ΒΔ τομέα Ν. Θεσσαλονίκης ή διαφορετικά του «ΧΥΤΑ Μαυροράχης» στα Δυτικά, με την υλοποίηση ενός νέου κυττάρου (Κύτταρο Α5), για την απόθεση των απορριμμάτων του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Α. 20.7412.014).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 206046).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Αυγούστου 2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC015089340

02 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ

03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_Ψ46ΖΟΞΧΝ-ΖΥΧ_24PROC015091245

04 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8661 (09-07-2024) ΑΚΡΙΒΕΣ

05 132-2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

06 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

08 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

09 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΣΗΔΗΣ_signed

10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

11 ΕΕΕΣ_ΑΚΡΙΒΕΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: