Προκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.521.536,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 1.521.536,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η μελέτη  περιλαμβάνει τις παρακάτω  κατηγορίες μελετών:

α. Μελέτη κατηγορίας 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες

β. Μελέτη κατηγορίας 09 – Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες

γ. Μελέτη κατηγορίας 10- Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

δ. Μελέτη κατηγορίας 08 -Στατικές Μελέτες

ε.  Μελέτη κατηγορίας 13- Μελέτες Υδραυλικών Έργων

στ. Μελέτη κατηγορίας 16 – Μελέτες Τοπογραφίας

ζ. Μελέτη κατηγορίας 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

η. Μελέτη κατηγορίας 03 – Οικονομικές Μελέτες

CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)

Η μελέτη αφορά  τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των παρακάτω  ΣΜΑ που πρόκειται να κατασκευαστούν ή να  αναβαθμιστούν:

Π.Ε. Πιερίας :  ΣΜΑ Δήμου Δίου – Ολύμπου (νέος),

Π.Ε. Πέλλας: ΣΜΑ Δήμου Αλμωπίας (νέος), ΣΜΑ Δήμων Σκύδρας & Έδεσσας (νέος), ΣΜΑ Δήμου Πέλλας (νέος)

Π.Ε. Θεσσαλονίκης : ΣΜΑ Δήμων Καλαμαριάς – Πυλαίας Χορτιάτη (νέος), ΣΜΑ Δήμου Χαλκηδόνας (νέος), ΣΜΑ Δήμου Βόλβης(νέος)

ΠΕ Χαλκιδικής: ΣΜΑ Δήμου Πολυγύρου (νέος), ΣΜΑ Δήμου Αριστοτέλη (βόρεια περιοχή) (νέος), ΣΜΑ Νικήτης (υφιστάμενος), ΣΜΑ Συκιάς (νέος), ΣΜΑ Ιερισσού (υφιστάμενος)

Π.Ε. Ημαθίας : ΣΜΑ Νάουσας (υφιστάμενος)

Ανά ΣΜΑ, πρόκειται  να εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:  Περιβαλλοντική Μελέτη, Οριστική Μελέτη, Στατική μελέτη, Η/Μ μελέτη, Συγκοινωνιακή μελέτη, Υδραυλική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης, Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη, Φάκελος Χρηματοδότησης

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Α. 20.7412.022).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα  κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και τη σχετική στάθμισή τους όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 202015).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΚΡΙΒΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΜΑ ΚΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: