Προκήρυξη σύμβασης άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)» προϋπολογισμού 10.229.342,26 (με το δικαίωμα προαίρεσης) πλέον ΦΠΑ 24%.

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας  του έργου : « Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)», προϋπολογισμού 10.229.342,26 (με το δικαίωμα προαίρεσης) πλέον ΦΠΑ 24%..

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:

α) Τμήμα 1: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και την 6μηνη  δοκιμαστικής λειτουργία του έργου ανέρχεται σε  4.967.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%.

β) Τμήμα 2: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ανέρχεται σε  2.630.800,16 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως τέσσερα (4) έτη (δικαίωμα προαίρεσης) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 4 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 4ετούς λειτουργίας (Τμήμα 2). Σε αυτή την περίπτωση ο Προϋπολογισμός της προαίρεσης λειτουργίας του έργου για τέσσερα (4) έτη ανέρχεται σε 657.700,04€ ανά έτος και σε 2.630.800,16€ για τέσσερα (4) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.

Το Τμήμα 1  συγχρηματοδοτείται  από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη   2014-2020». Το Τμήμα 2 χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/16

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης5 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 184108).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

2021-OJS228-599120-el

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (21PROC009600468)

1_4_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_v3 ΑΚΡΙΒΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (21PROC009600773)

1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ

1_2_ΙΙ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

1_1_Ι_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΑΚΡΙΒΕΣ

2_ΕΝΤΥΠΟ_OIK_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___251121 ΑΚΡΙΒΕΣ

2_2_TIMΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

2_1ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_ΑΚΡΙΒΕΣ

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

4_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ

5_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ

6_EΣΥ ΑΚΡΙΒΕΣ

7_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ

8-1_ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ_ΠΡΟΔ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΡΙΒΕΣ

8-2_ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ_ΠΡΟΔ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΚΡΙΒΕΣ

espd-request-v2 ΑΚΡΙΒΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΨΜ10465ΧΘΞ-73Ο_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΥΠΟΥΡΓΟΥ

11 ΑΠΟΦΑΣΗ 389_2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ

7ΣΡΩ4653Π8-47Γ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΕΠΟ

05 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΙΣΧΥΟΥΣΑ

04 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: