Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΘΕΡΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.169.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΘΕΡΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.169.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:190586).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ:

00. 22PROC011091242 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΨΓΣ0ΟΞΧΝ-4ΛΝ)

00. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

01. 22PROC011091575 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΜΑ ΘΕΡΜΗΣ

02. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

04. ΕΣΥ

05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

06. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

07. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

08. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09. ΤΣΥ-ΕΤΕΠ

09Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ

09Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM

09Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10. ΣΑΥ

11. ΦΑΥ

12. (ΕΕΕΣ) _ (ΤΕΥΔ)

13. ΠΠΔ

14.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: