Προκήρυξη για τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 666 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: