Προκήρυξη για την Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, επί του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια αλυσομεταφορέα απορριμμάτων για τον ΣΜΑ Αλεξάνδρειας».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: