ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

Προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Ν. ΣΕΡΡΩΝ».

Για να λάβετε το πλήρες σώμα της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: