Παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων (Δήμος ΝΕΤ – www.4412.gr) καθώς επίσης και παρουσιάσεων μέσω πλατφόρμας (e-postirixis)για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για Δώδεκα (12) μήνες

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: