Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το διαγωνισμό «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ», με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 158619

Για να λάβετε το έγγραφο των διευκρινίσεων σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ», με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 158619, πατήστε  εδώ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: