Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον διαγωνισμό «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ»

Για να λάβετε το κείμενο των διευκρινίσεων σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» της με αρ. πρωτ. 4876/07-04-2022 διακήρυξης,πατήστε εδώ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: