Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την αλλαγή/τροποποίηση του Συστημικού Αύξοντα Αριθμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» από 93125 σε 93125,1.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: