ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΕΤΩΝ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: