ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Α/Ω) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Ανοιχτή δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Α/Ω) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» .

Για να δείτε την Ορθή επανάληψη της Περίληψης της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: