ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε  εδώ  και για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

 

 

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: