Κοινοποίηση της με αριθμ. 248/2020 Απόφασης της Ε.Ε με θέμα: Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 59.977,65€ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. 248/04.08.2020 (ΑΔΑ: Ψ44ΗΟΞΧΝ-ΟΝΡ) απόφαση της Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 59.977,65€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), διότι την ημέρα διενέργειας της αξιολόγησης των υποψηφίων αναδόχων, ήτοι την Τρίτη 28.07.2020, δεν γνωστοποιήθηκε εκ παραδρομής (πριν το άνοιγμα των προσφορών), στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, ότι η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν την ίδια ημέρα σε μία δημόσια συνεδρίαση, βάσει του άρθρου 4.3 της διακήρυξης.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 01.09.2020.

248_ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΣΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: