ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ103676 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: