ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ WEHRLE ΣΤΗ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

 

Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, επί του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού που αφορά στις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ WEHRLE ΣΤΗ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» (Αρ. Μελέτης : 33/2021)

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: