Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.»ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Προκήρυξη Διαδικασίας Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τα προσφερόμενα είδη που αφορούν στις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Π.Κ.Μ.»ΥΠΟΕΡΓΟ 3.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: