ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΣΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί  ανοιχτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΣΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 28/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να λάβετε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να λάβετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: