ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σχετικά με τη Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» , με α/α συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 132132.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: