Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ» με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187728

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: