Διευκρινίσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194354

Σε συνέχεια  σχετικών αιτημάτων παροχής  διευκρινίσεων, όπως αυτά υποβλήθηκαν  μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για τον διαγωνισμό με τον συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194354 και των τριών σχετικών εγγράφων παροχής διευκρινίσεων  (με αριθ. πρωτ. 1038/25.01.2023,  4441/03.03.2023 & 5452/23.03.2023) του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για τον ίδιο διαγωνισμό του  έργου  με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», χορηγούνται  διευκρινίσεις οι οποίες  αποτυπώνονται στο παρακάτω έγγραφο.

Διευκρινίσεις  με αρ. πρωτ. 6617 /11-04-2023

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: