Διευκρινίσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για τη σύμβαση άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189486

27_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ_10464 (14-07-2022) ΑΚΡΙΒΕΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: