ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει  Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη 23/2022 μελέτη.

Για να λάβετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τη προκήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: