ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΊΑ (3) ΕΤΗ + ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: