Διακήρυξη για το συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, επί του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού που αφορά στις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: